кушма

 • 91аббревиатура — кит. Кыскартылган кушма сүз (мәс. колхоз, райком). Берничә сүзнең хәреф кыскартмасы СССР, АКШ, КДУ …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 92ара — I. 1. Ике нәрсә арасындагы бушлык, ачыклык. Ике нәрсәне аерган урталык 2. Бер объекттан икенчегә кадәрге юлны (ераклыкны) , ике ноктаның бәйләнешен аңлатканда кулл. 3. с. Ике категория, төр һ. б. ш. уртасындагы, арадаш ара күренешләр 4. бәйл.… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 93ә — I. терк. Бер берсенә каршы куелган тезмә кушма җөмләләрне яки тиңдәш кисәкләрне теркәү өчен кулл. : ләкин, әмма, киресенчә малайлар егыла, ә мин егылмадым 2. Булат укый, ә Фәйрүзә тик утыра 3. җыр тынды, ә мин тынычлана алмадым 4. ул бар көчен… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 94әгәр — иск. терк. 1. Реаль мөмкин булган шартны белдергән иярчен җөмләне баш җөмләгә терки. Дә кисәкчәсе белән янәшә килеп, теләк, уйланылган яки чынбарлыкка туры килми торган шарт төшенчәсен аңлаткан иярчен кушма җөмләне баш җөмләгә терки. Гадәттә икән …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 95әгәренки — иск. терк. 1. Реаль мөмкин булган шартны белдергән иярчен җөмләне баш җөмләгә терки. Дә кисәкчәсе белән янәшә килеп, теләк, уйланылган яки чынбарлыкка туры килми торган шарт төшенчәсен аңлаткан иярчен кушма җөмләне баш җөмләгә терки. Гадәттә икән …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 96әллә — кис. 1. Сорау җөмләләрдә сорауның катгыйлыгын йомшарту өчен кулл. ярыңнан калдыңмы әллә?. Риторик сорау җөмләләрдә сорау төшенчәсен көчәйтә әллә юри әйтәләр? 2. Сорау алмашлыклары белән килеп, билгесезлек алмашлыклары ясый; әллә кайда, әллә… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 97әмма — терк. 1. ӘММА ЛӘКИН – Тезмә кушма җөмлә составындагы каршылык мөнәсәбәтен белдергән җөмләләрне яки шундый мөнәсәбәттәге аерым җөмлә кисәкләрен теркәү өчен кулл.. Җөмлә башында килеп, аның эчтәлеге алдагы җөмләдә яки җөмләләрдә әйтелгән фикергә… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 98бик — I. 1. иск. кит. Бәк 2. Хәзер кайбер кушма сүзләр составында сакланып калган мәс. Солтанбиков, Ханбиков, Бикбулат һ. б. . II. БИК …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 99бикә — 1. Бай, би (бик) хатыны. Морза һәм бай хатыннарына олылап әйтелә тор. сүз яки исем кушымчасы байбикә, ханбикә, Әсмабикә, Миңлебикә 2. Кушма сүзләрдәге иркәләп әйтүне белдерә тор. икенче кисәк мияубикә, сөтбикә, иркәбикә …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 100видео — сөйл. I. Видеомагнитофон II. ВИДЕО... – Кушма сүзләрдә электроник экран мәгънәсендәге беренче кисәк (мәс. Видеотелефон, Видеомагнитофон) …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге